ఆత్మ గౌరవం.. కోసం.. ఎందాకైనా.. నడుస్తా.. నా వాళ్లకోసం ఎంత దూరమైనా వస్తా…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here