భట్టి అంటే.. సంతోషం భట్టి అంటే.. ఆనందం.. భట్టి వస్తే.. అదే సంబరం…

భట్టి అంటే.. సంతోషం
భట్టి అంటే.. ఆనందం..
భట్టి వస్తే.. అదే సంబరం…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here