భట్టి విక్రమార్క కోసం నిలబడి

భట్టి విక్రమార్క కోసం నిలబడి..
భట్టి విక్రమార్కతో జతపడి
నువ్వోస్తున్న దారుల్లో..
మా ఊపిరి.. ప్రాణంగాపోసి ఉద్యమమై.. మహిద్యమమై
కదిలి వస్తున్నాం..
ఆత్మ గౌరవం కోసం నువ్వు చేసే
యుద్దంలో సైనికుల్లా కదిలోస్తాం…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here