ఏమి చేసారని మీకు ఓట్లు వేయాలి? ▶ జాలిముడి, కట్లెరు ప్రాజెక్టులు నాగురించి చెబుతాయి.. ▶ గలగల పారే నీళ్లు, పచ్చటి పొలాలు నేను ఎమ్ చేసానో చెబుతాయి ▶ ఇక్కడ రహదారులు, ఆర్ఓబీలు చెబుతాయి…..

ఏమి చేసారని మీకు ఓట్లు వేయాలి?

 జాలిముడి, కట్లెరు ప్రాజెక్టులు నాగురించి చెబుతాయి..
 గలగల పారే నీళ్లు, పచ్చటి పొలాలు నేను ఎమ్ చేసానో చెబుతాయి
 ఇక్కడ రహదారులు, ఆర్ఓబీలు చెబుతాయి…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here